دو قسمت جدید خدمات ویژه بانک ملت در منطقه کرج ، کار ارایه خدمات بانکی به مشتریان را آغاز کردند.