باجه میدان دکتر شریعتی بانک ملت در بندرعباس به باجه اصناف تغییر نام پیدا کرد.