شعبه حدیث اکباتان بانک ملت در فهرست شعب آدینه این بانک قرار گرفت.