برای نخستین بار در کشور ، پرداخت الکترونیک حقوق کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی از طریق بانک ملت امکان پذیر شد.