نمایندگی شرکت ARC کانادا ،تاییدیه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار ( BPR ) را به بانک ملت اعطا کرد.