یانک ملت از مشتریان اعتباری خود که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند درخواست کرد برای استفاده از مزایای بازپرداخت تسهیلات مذکور ، به شعب این بانک مراجعه کنند.