بانک ملت در راستای ترغیب جایگاه داران سوخت به استفاده از سامانه پرداخت الکترونیک ، طرح انگیزشی جدیدی را طراحی کرد.