با برگزاری قرعه کشی مرحله نخست جشنواره پرداخت الکترونیک بهای سوخت ، برندگان خوش شانس این جشنواره از میان دارندگان کارت های بانک های ملت ، سپه ، سرمایه و پاسارگاد مشخص شدند.