رییس شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان شمالی از عملکرد بانک ملت در زمینه خرید نقدی گندم از کشاورزان استان ابراز رضایت کرد.