مشتریان بانک ملت تاکنون 34 میلیون و 180هزار فقره حساب الکترونیک در این بانک افتتاح کرده اند.