بانک ملت تعداد کارت های بانکی صادره خود را به بیش از 18 میلیون فقره افزایش داد.