تعداد کارتخوان های نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر کشور به مرز 190 هزار دستگاه رسید.