بانک ملت در راستای گسترش بانکداری الکترونیک ، فروش اینترنتی اوراق مشارکت به مشتریان را در زمان انتشار این اوراق ، امکان پذیر کرد.