در قالب طرحی جدید ، اصناف پذیرنده پایانه های فروشگاهی بانک ملت ،از تسهیلات این بانک بهره مند می شوند.