به منظور ارایه خدمات متنوع و مورد نیاز بانکی به مشتریان ، طرح توسعه خدمات خودپرداز ماهواره ای بانک ملت ، با تحویل نخستین دستگاه خودپرداز خودکشنده آغاز شد.