سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در 18 جایگاه سوخت استان چهار محال و بختیاری ، به بهره برداری رسید.