همزمان با شروع فصل برداشت گندم در برخی از استان های کشور ، ستاد خرید نقدی گندم در این استان ها تشکیل شد.