پرداخت الکترونیک بهای سوخت از طریق کارت بانک های سپه ، پاسارگاد و سرمایه نیز امکان پذیر شد.