ساختمان جدید حوزه غرب بانک ملت در استان گلستان با حضور مسوولان این بانک ،گشایش یافت.