مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان رضوی برای نخستین بار در میان مدیریت های این بانک ، دومین سوییچ مگانک را نیز راه اندازی کرد.