ساختمان های جدید شعب امام خمینی گرگان و امام حسین کاشان به صورت رسمی به بهره برداری رسیدند.