مدیریت های شعب استان گلستان و منطقه پنج تهران نسبت به بهره برداری از خودپردازهای جدید در این مناطق اقدام کردند.