همایش فعالان ارزی استان اردبیل با مشارکت بانک ملت و با حضور تجار ، بازرگانان و مشتریان این بانک برگزار شد.