بانک ملت به عنوان بانک عامل ، عرضه اوراق مشارکت منتشره از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را از روز چهارشنبه آغاز می کند.