بانک ملت 577 جایگاه سوخت در سراسر کشور را به سامانه پرداخت الکترونیک مجهز کرد.