بانک ملت استان هرمزگان ، خدمات و محصولات نوین بانکی را به مدیران مدارس استان معرفی کرد.