مدیریت های شعب بانک ملت در استان های کردستان و یزد نسبت به آموزش خدمات نوین بانکی به کارکنان سازمان ها و نهادهای مختلف اقدام کردند.