بانک ملت که به عنوان نخستین بانک دولتی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وارد بازار سرمایه شده ؛ بعد از 11 ماه همچنان مورد توجه خریداران سهام است.