بانک ملت استان بوشهر نسبت به نصب یک دستگاه خودپرداز جدید در این استان اقدام کرد.