منابع سپرده ای بانک ملت در پایان آبان ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ، با 19 درصد رشد ، روبه رو شد.