بر اساس گزارش 9ماهه عملکرد بانک ملت ، 80 درصد سود پیش بینی شده این بانک در سال جاری تا پایان آذرماه محقق شده است.