تعداد پایانه های پرداخت الکترونیک بانک ملت با عبور از مرز 180 هزار به 181 هزار و 279 دستگاه رسید.