تعداد حساب های الکترونیک افتتاح شده در بانک ملت تا روز 19 دی ماه سال جاری ، از مرز 27 میلیون و 272 هزار فقره گذشت.