بانک ملت در راستای تسهیل نقل و انتقالات وجوه میان شعب و تسریع در امور مشتریان ، چک بانکی متمرکز را طراحی و در اختیار مشتریان قرار داد.