با تعامل بانک ملت و شرکت مخابرات استان کرمان ، سامانه 1818 در این استان ، آغاز به کار کرد.