غرفه بانک ملت در سه نمایشگاه استان خراسان جنوبی به لحاظ کیفیت و کمیت ، عنوان غرفه برتر را از آن خود کرد.