چهار شعبه بانک ملت در استان مازندران به محل جدید انتقال پیدا کردند.