در راستای تسهیل امور کاربران بانکداری الکترونیک ، انتقال وجوه از کارت های بانکی بانک ملت به کارت های صادره از سوی سایر بانک ها در محیط اینترنت امکان پذیر شد.