بانک ملت در راستای اشاعه فرهنگ بانکداری الکترونیک و آشنایی مشتریان با خدمات نوین و الکترونیک بانکی ، طرح"همیار بانکداری الکترونیک" را به مرحله اجرا گذارد.