بانک ملت با هدف تشویق مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و همچنین توسعه دولت الکترونیک ، جشنواره ویژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت برگزار می کند.