جشنواره پاییزه پذیرندگان پایانه های فروشگاهی که از 15 مهرماه در بانک ملت شروع شده است ، روز
30 آذرماه سال جاری به پایان می رسد.