مدیریت شعب بانک ملت در منطقه کرج ، ایجاد باجه خدمات ویژه در مناطق شهرداری های این شهرستان را در دستور کار قرار داد.