مدیریت شعب بانک ملت در استان فارس ، یک واحد بانکی در دانشکده دندانپزشکی شیراز دایر کرد.