سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه های سوخت استان های سمنان ، یزد و خراسان جنوبی به بهره برداری رسید .