بانک ملت در راستای افزایش سطح دسترسی مردم و مشتریان به خدمات بانکی ، باجه های جدیدی را در سطح کشور راه اندازی کرد.