37 جایگاه در استان های اصفهان و کردستان به سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت مجهز شدند.