ساختمان جدید شعبه مرداویج بانک ملت در اصفهان با حضور عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک به بهره برداری رسید.