رییس اداره کل حقوقی بانک ملت تاکید کرد که شرکت سرمایه گذاری ملت به این بانک تعلق ندارد.