وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه 464 واحدی مسکن مهر اسدآباد در استان همدان که با مشارکت بانک ملت در حال احداث است ، بازدید کرد.