بانک ملت موفق شد در زمینه تحقق دولت الکترونیک در میان دستگاه های اجرایی استان کرمان رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.